Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2013

aduadu
aduadu
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw viazegarek zegarek

February 12 2013

aduadu
Reposted fromsowaaa sowaaa viashampain shampain
aduadu
6455 5ba3
Reposted fromfallintome fallintome viashampain shampain
aduadu
2629 eeaf 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viashampain shampain
6863 c85c
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viashampain shampain
aduadu
aduadu
Reposted fromidzsobie idzsobie viashampain shampain
aduadu
5149 29f6
no wybacz...
aduadu
2273 b6ec
Reposted fromZircon Zircon viameredith meredith

February 10 2013

9057 8425
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakatastrofo katastrofo
aduadu
aduadu
2279 c948
Reposted fromjuniper juniper viakatastrofo katastrofo
aduadu
— liquid nitrogen evaporating. Fast.
Reposted fromscience science viapetkaa petkaa
aduadu
Reposted fromiminlove iminlove viapetkaa petkaa
aduadu
6147 b7ea
Reposted fromrisky risky viakatastrofo katastrofo
aduadu
7222 92b5
aduadu
Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. 
— Alan Rickman
Reposted fromarizonadream arizonadream viapetkaa petkaa
aduadu
i ciekawe co mówisz, gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromobliviate obliviate viapetkaa petkaa
1978 36a8
Reposted fromlmn lmn viapetkaa petkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl